Gastouder….. Wat is dat?
Kinderen van 0 tot 12 jaar worden bij gastouders thuis opgevangen. Deze opvang kan variëren van enkele uren per dag, week of maand, tot hele dagen, ’s nachts, in het weekend of tijdens vakanties.. Tijdens het intakegesprek kunt u zelf aangeven op welke dagen en tijden u kinderen op zou willen vangen. De gastouders ontvangen voor de opvang een vergoeding (zie tarievenlijst) per uur per kind.

Waarom gastouder worden?
‘Graag met kinderen omgaan’, ’wat extra’s om handen willen hebben’, ‘een beetje bijverdienen’ of ‘een speelkameraadje voor het eigen kind’: allemaal redenen om te kiezen voor het gastouderschap. Wat in ieder geval nodig is, is plezier hebben in het bezig zijn met kinderen, een goede gezondheid, enthousiasme en tijd om een kind een vast en vertrouwd opvangadres te bieden.

Gastouder zijn, wat betekent dat?
Eén of meerdere kinderen ‘erbij’ vraagt van de gastouder tijd, energie en vooral inzet. Kinderen hebben immers aandacht en verzorging nodig en brengen altijd drukte met zich mee. Soms zal het wel eens moeilijk zijn om dit te combineren met de huishoudelijke taken en zullen er dingen verschoven moeten worden naar tijden dat het opvangkind er niet is. Bij dit alles moet u zich ook bedenken dat zo’n extra kind(eren) ook gezelligheid kan brengen en de zorg voor hem of haar u voldoening zal geven.
Het is noodzakelijk dat alle gezinsleden het eens zijn met het plan om een gastgezin te worden. Ook al vallen de opvanguren misschien binnen de tijd van het werk van uw partner of de schooluren van uw kinderen, vroeg of laat zullen ze toch wel eens, vanwege ziekte of vrije dagen, tegelijkertijd met het opvangkind in huis zijn. Uw eigen kinderen zullen de aandacht van u moeten leren delen met het opvangkind en mogelijk moeten er afspraken gemaakt worden over het gebruik van speelgoed. Over het algemeen vinden kinderen het leuk als er een opvangkind in huis komt.

Omgeving
Ook uw huis en omgeving moeten ‘gastvrij’ zijn. Veiligheid, ruimte om te slapen, te spelen, om huiswerk te maken of een vriendje te ontvangen zijn zaken waar u van tevoren rekening mee moet houden. Ook dient de woning altijd en volledig rookvrij te zijn en moeten er voldoende en goed functionerende rookmelders aanwezig zijn.
Kortom: gastouder zijn is een beslissing van het hele gezin en iedereen moet achter het idee staan om één of meerdere opvangkinderen in huis te hebben en zich deze kinderen ook thuis te laten voelen.

Contact met de vraagouders
Gastouders en vraagouders kunnen pas een besluit nemen om met elkaar in zee te gaan als het één en ander goed doorgepraat en afgesproken is. Dit zal gebeuren tijdens een kennismakingsgesprek bij de gastouder thuis, dat meestal doorslaggevend is voor de beslissing of het kind wel of niet komt.

Tijdens het eerste gesprek zal de vraagouder aan u moeten proberen duidelijk te maken wat hij of zij van u verwacht. Van uw kant kunt u vertellen hoe u de opvang ziet en hoe u gewend bent om met kinderen om te gaan. U praat met elkaar over: om wie het gaat, gewoontes en regels in uw gezin, belonen en straffen, aandacht geven enz. Ook komen de noodzakelijke praktische dingen aan de orde zoals bijv. opvangtijden, maaltijden en meubilair (bed, kinderstoel, box, etc.).
Pas als er een overeenstemming is tussen u en de vraagouder volgt er een koppelingsgesprek waarin afspraken worden vastgelegd. Verloopt de kennismaking stroef en/of heeft u bij voorbaat al veel twijfels, dan is het beter dit direct te zeggen en de samenwerking niet door te laten gaan. U zult dan met een ander gezin in contact gebracht worden.

Om nog even bij stil te staan
Zoals u erover denkt om gastouder te worden en thuis kinderen op te vangen, zo kiest de vraagouder voor activiteiten buitenshuis. Het is dus heel belangrijk dat u open staat voor elkaars keuzes, principes en ideeën.
Gastouders en vraagouders komen onvermijdelijk het één en ander te weten over elkaars gezinnen. Vanzelfsprekend is het niet de bedoeling om dingen door te vertellen, men moet elkaar daarin kunnen vertrouwen.

Contact met het gastouderbureau
Het gastouderbureau hanteert bij de aanmelding van gastouders de selectiecriteria die door de overheid zijn vastgesteld. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar de bijgevoegde lijst met selectiecriteria voor gastouders. Verder wordt van de gastouder verwacht dat deze zich inzet voor een goede opvang van het aan hem of haar toevertrouwde kind en zich bereid verklaart adviezen en richtlijnen op te volgen. Anderzijds kan de gastouder rekenen op steun van de bemiddelingsmedewerkers van het gastouderbureau.

Tot slot
In het voorgaande is geprobeerd voor hen die erover denken om gastouder te worden, het een en ander op een rij te zetten. Heeft u nog vragen en/of belangstelling, neem dan contact op met het gastouderbureau om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Wij zijn telefonisch bereikbaar op nummer: 06-10650021 of per mail: gastouderbureauneo@gmail.com